Công ty hút bể phốt Đức Yên: Làm việc đến 24h cả ngày nghỉ và ngày lễ.